AWS Config now supports 19 new resource types

AWS Config now supports 19 more resource types for services, including AWS Amplify, Amazon AppIntegrations, AWS App Mesh, Amazon Athena, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, AWS IoT Greengrass Version 2, AWS Ground Station, AWS Elemental MediaConnect, AWS Elemental MediaTailor, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Personalize, Amazon Pinpoint, and AWS Resilience Hub.

Source:: Amazon AWS