Amazon EFS now supports up to 10 GiB/s of throughput

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) has increased the maximum throughput per file system by 3x to 10 GiB/s of read throughput and 3 GiB/s of write throughput.

Source:: Amazon AWS