Amazon S3 on Outposts adds a smaller storage tier

AWS Outposts now offers a 26 TB storage tier for Amazon S3 on Outposts. This new storage tier gives you flexibility to configure 26 TB of Amazon S3 storage alongside up to 11 TB of Amazon EBS on your AWS Outposts. This adds to the 48 TB and 96 TB tiers of S3 storage currently available for S3 on Outposts.  

Source:: Amazon AWS